Privacyverklaring

GlobalRize, gevestigd aan Centrumplein 2 8084 AZ te ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De informatie die wij over u opslaan en gebruiken behandelen wij met zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe en met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en op welke wijze wij uw privacy beschermen.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • door sponsors, donateurs, ambassadeurs en relaties verstrekte persoonlijk informatie en;
 • data verkregen naar aanleiding van bezoek aan en gebruik van onze websites en;
 • data verkregen naar aanleiding van deelname aan door GlobalRize georganiseerde evenementen of andere fondsenwervende activiteiten.
 • data door u ontvangen na aanleiding van een samenwerking met GlobalRize.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GlobalRize legt uw persoonsgegevens vast omdat u op enigerlei wijze betrokken bent of wilt raken bij het werk van onze stichting. Dit kan zijn omdat u onze stichting financieel ondersteunt maar bijvoorbeeld ook omdat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vrijwilligerswerk bij ons wilt doen of een door ons georganiseerd evenement bezoekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IBAN, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een vacatureformulier of een formulier voor periodieke giften in te vullen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met onze websites en producten/diensten hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@globalrize.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In sommige gevallen verwerken wij bijzondere persoonsgegevens, te weten:

 • Kerkelijke gezindte en religieuze overtuiging bij het invullen van het vacatureformulier, grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang vanuit de christelijke identiteit van de stichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GlobalRize verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Incasseren en registreren van giften
 • In behandeling nemen van sollicitaties
 • Informeren over ons werk
 • Relatiebeheer
 • Fondsenwerving

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de gebruiker
 • Uitvoeren van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen;

Het werk van GlobalRize wordt mogelijk gemaakt door giften (van o.a. particulieren, kerkgenootschappen en bedrijven), bijdragen uit fondsen, inkomsten uit evenementen en de inzet van vele vrijwilligers. Via nieuwsbrieven, evenementen, acties en campagnes willen we zoveel mogelijk mensen bewegen zich met hun talent, netwerk, tijd en geld te verbinden aan onze missie. Dit is een voorwaarde voor onze organisatie om voort te kunnen bestaan. Om die reden is het voor ons van groot belang dat wij onze relaties gericht kunnen benaderen per post, per e-mail of telefonisch. Wij gebruiken de persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd dan ook t.b.v. relatiebeheer en fondsenwerving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GlobalRize bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Mogelijk schakelen wij derden in om diensten voor GlobalRize uit te voeren. Deze partijen mogen de door ons verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken om de afgesproken diensten voor GlobalRize uit te voeren.

Dit gebeurt altijd op basis van een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

E-mail

Wanneer u een e-mailadres aan ons hebt verstrekt, ontvangt u regelmatig per mail een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van ons werk en onze activiteiten. GlobalRize maakt gebruik van het programma MailerLite om de inschrijvingen te kunnen beheren en nieuwsbrieven mee te verzenden. MailerLite is een externe leverancier die uw gegevens verwerkt met behulp van standaard technieken die ons helpen om onze nieuwsbrieven te monitoren en te optimaliseren. Onder ieder nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden.

Website/ Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GlobalRize gebruikt technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Op onze websites worden anoniem bezoekersgegevens bijgehouden, het doel hiervan is om de inrichting van de websites verder te ontwikkelen en te optimaliseren. We maken daarbij gebruik van Google Analytics en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor retargeting op Facebook middels Facebook Pixel. Hiermee willen wij bereiken dat u op Facebook relevante advertenties van GlobalRize krijgt te zien. Indien u geen deel uit wilt maken van een advertentie tool kunt u dit op ieder moment aangeven via info@globalrize.nl.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door GlobalRize. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit. U kunt een verzoek hiertoe indienen per mail via info@globalrize.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

GlobalRize heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Contactgegevens

Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@globalrize.nl of telefonisch via +31 (0)525 795 002

Daarnaast heeft u ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

GlobalRize heeft te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website www.globalrize.nl kunt u steeds de actuele verklaring vinden.

Scroll naar boven